عوامل موثر در انتخاب کمپرسور

  1. فشار مورد نیاز

  2. دبي مورد نياز   

  3. حساسيت به حضور روغن

  4. خواص فيزيكي و شيميائي گاز مورد تراكم

  5. بهاي انرژي

  6. قابليت اعتماد

  7. هزينه هاي تعمير و نگهداري و قطعات يدكي

  8. قيمت اوليه

  9. حداكثر درجه حرارت قابل قبول