طرز کار کمپرسور هوا

فرایندهای جداگانه توسط هوا در عبور از  کمپرسور  (۱) پر کردن یک حفره با مکش هوا ، (۲) آب بندی هوا بین روتور و استاتور (۳) کاهش حجم حفره برای انجام فشرده سازی ، و

(۴) باز شدن در تخلیه برای خروج هوای فشرده شده به خط تخلیه می باشند. در شکل هوای مکش شده  از بالای روتور وارد حفره ۱ می شود . حفره ۲ به پر کردن هوا ادامه می دهد و حفره ۳ به طور کامل پر شده است. حفره ۴  هوای بین دنده و استاتور را به دام می اندازد. حفره ۵ در فرایند فشرده سازی با منقبض کردن حجم  به عنوان حفره نهایی در برابر کناره است. هنگامی که دنده روتور به دریچه تخلیه می رسد ، یک جریان هوا را در خط تخلیه فشرده کرده است. روند انتقال در شکل که در یک بازه ی زمانی بین زمان حبس شدن حفره تا آغاز فشرده سازی اتفاق می افتد، نشان داده شده است . فرایند انتقال  تا حدود ۳۰ درجه چرخش روتور به طول می انجامد.